"צלול" במכתב לרשויות: הפרידו בין הביוב לתיעול

בעקבות הזנחה ארוכת שנים של מערכות הביוב בערים רבות בארץ ואי ביצוע הפרדה בין מערכות הביוב והתיעול, למרות שהיא מחויבת בחוק, החליטה עמותת "צלול" לעשות מעשה ולפנות לראשי הערים בדרישה לבצע את ההפרדה ולא תפנה לבית המשפט. השלב הראשון של המהלך היה כתיבת מכתב לשורה ארוכה של רשויות מקומיות בדרישה למלא אחר חובתן כפי שמחייב החוק.

במכתב כתבה "צלול": "בעקבות חיבורים צולבים, לא חוקי ים ואי הפרדה בין מערכות הביוב והתיעול – בעיקר בשכונות ה וותיקות של עירך,  בכל חורף זורמת לצנרת הביוב כמות עצומה של מי נגר הגורמים לבעיות חמורות: הצפות ונזקים ברחבי העיר, הצפת קווי ביוב, "קפיצת"  מכסי שוחות בכבישים ובמדרכות וגידול בכמויות השפכים המהולים במי גשם הזורמים למכונים לטיהור שפכים (מט"ש).

במכתב הדגישה "צלול" שהטיפול במכונים לטיהור שפכים מבוסס על תהליך ביולוגי במסגרתו חיידקים מפרקים את החומר האורגני. אלא שחיידקים אלה רגישים מאוד לריכוזי החומר האורגני בשפכים והם אינם מסוגלים לשרוד במצב שבו ריכוז החומר האורגני יורד ונמהל כתוצאה מהזרמת מי גשם למכון . מחשש להרס התהליך הביולוגי ומפחד מפני הצפתם במים, משחררים המט"שים כמות גדולה של מי ביוב מהולים במי גשם המוזרמים לנחלים ולים. התוצאה היא זיהום נחלים וים אדיר ה מחייב לעיתים קרובות את משרד הבריאות לסגור את החופים לרחצה מחשש לפגיעה בבריאות הציבור,  תוך פגיעה קשה בספורטאי החורף ובכלל הציבור. החיבורים הצולבים בין המערכות גורמים לא אחת  לפריצת ביוב מהול בנגר משוחות הביוב תוך זיהום רחובות וגורמים למפגעים ופגיעה בבריאות הציבור.

עוד כתבה "צלול": "בתפקידך כראש רשות מקומית, הטיפול בחיבורים הצולבים האסורים בין מערכות הביוב ומערכות ה תיעול הוא באחריותך, וזאת מכוח פקודת העיריות ותקנות המים) מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים ((תשע"ב-2011) – תקנות צנרת. סעיף 6)א) (2) לתקנות מטיל על הרשויות שבבעלותן או בהחזקתן מערכות הולכת שפכים להכין ולבצע תוכניות לניתוק מערכת התיעול ממערכת הולכת שפכים או ניתוק מערכת הולכת שפכים ממערכת התיעול. פרק הזמן שהוקצב לביצוע התוכניות הסתיים בדצמבר 2014.

התוצאה של אי-העמידה של העיר בחובת ההפרדה בין מערכות התיעול והביוב היא גלישות ביוב למערכת התיעול והזרמת ביוב גולמי לים. פנייה זו היא בדרישה ממך לקיים את התקנות כלשונן ולהשלים באופן מידי את הפרדת מערכות הביוב מהתיעול בעיר .

במכתבה פרטה "צלול"  את החובות החלות על הרשות מכוח תקנות הצנרת: תקנה 5 מחייבת את הרשות להחזיק נתונים מעודכנים על מערכת הולכת השפכים באופן ממוחשב ועל גבי מערכת GIS שכוללת, בין השאר, פירוט והתאמה של חלקי מערכת הביוב לספיקות שפכים קיימות, לרבות ספיקות גבוהות יותר כתוצאה מאירועי גשם ומיפוי של חיבורי מערכות תיעול למערכות הביוב ושל מערכות הביוב למערכות התיעול. על בסיס נתונים אל ה קובעת תקנה 6 את החובה להכין ולבצע תוכניות לשדרוג קווי צנרת, להפרדת הביוב מה תיעול, תוכנית לפעולות חירום במקרה דליפה מהקווים הראשיים ומניעתה ותוכנית לתחזוקה של המערכת באופן שוטף. לחילופין אפשר שתאגידי המים והביוב יהיו אלו שיכינו תוכניות לשיקום ולפיתוח מערכת הביוב בהתאם לתקנה. סיום ביצוע ההפרדה של מערכות הביוב והתיעול היה אמור להסתיים ביום 2.11.[1]2014.

לתחזק את מערכות התיעול באופן מיטבי: לדאוג לפנותם ולרוקנם בתדירות נאותה ולעמול על הקמת קווי תיעול חדשים עת אלו הקיימים אינם מספקים.

"למרבה הצער, הביצוע בעירך לא הושלם עד היום – סוף שנת 2020", כתבה "צלול". 

מובן, כי לצד הפרדת חיבורים קיימים בין מערכות הביוב והתיעול  בבניינים  ובשכונות ישנות, על הרשות למנוע חיבור בין המערכות בבניי ה חדשה. את זאת אפשר להבטיח באמצעות מערכת התכנון: לוודא שלא יוצאו היתרי בנ ייה ללא חתימה של תאגיד הביוב על אישור מערכות מים ותיעול, תוך הקפדה שהגרמושקה תכלול התחייבות חתומה של מגיש הבקשה לוודא שאין חיבור בין מערכות ביוב לתיעול.

בדיקה של פקח התאגיד, טרם מתן טופס 4, שהלכה למעשה שוחות הביוב אכן אטומות לגמרי (ולא נעשה שימוש במכסי רשת, דרכם יכולים המים לחדור).

לאור כל אלה ביקשה "צלול" לקבל את המידע הבא לגבי העמידה בחובות מכוח התקנות :

    • נתונים עדכניים כמפורט בתקנה 5 (7-5) דהיינו, פירוט התאמה של חלקי מערכת הביוב לספיקות שפכים קיימות ומיפוי החיבורים בין מערכות הביוב והתיעולבעיר.
    • התוכניות שנערכו, ככל שנערכו, על-פי תקנה 6)א)(2( לניתוק בין מערכת הביוב והתיעול, וככל שנערכו – מה סטטוס הביצוע שלהן .
    • פירוט פעולות אכיפה שנעשו בשנתיים האחרונות כנגד בעלי בתים שבהם אין הפרדה ביןביוב ותיעול.
    • דוחות ביצועי מערכות התיעול העירונית בשלוש השנים האחרונות .בנוסף, נבקש לקבל את מסמכי ההתקשרויות והמפרטים המחייבים את קבלני התיעול שזכו במכרזי אחזקת מערכת התיעול של הרשות ופיתוחה. עוד נבקש לדעת אם קיימים ברשות הנחיות/נהלים המבטיחים תכנון וביצוע של הפרדה בין ביוב ותיעול בבניה חדשה והקמת שוחות ביוב אטומות. נודה על מענה לפנייה זו בהקדם, כדי להימנע מצורך  של מרשתנו לשקול את צעדיהם לנוכח ההפרה המתמשכת של תקנות הצנרת, לרבות נקיטה בהליכים משפטיים . 

[1] סעיף 6 לתקנות קובע כי ביצוע תוכניות הפרדת מערכות הניקוז והביוב יהיה לכל היותר תוך שנתיים מכניסת התקנה לתוקף ולא יאוחר מחצי שנה לאחר הכנת תוכנית הניתוק. בהתאם לתקנה 12, תקנה 6 נכנסה לתוקף שנה מיום פרסומן ב 2.11.2011. 

בנוסף, נבקש לקבל את מסמכי ההתקשרויות והמפרטים המחייבים את קבלני התיעול שזכו במכרזי אחזקת מערכת התיעול של הרשות ופיתוחה. 

עוד ביקשה "צלול"  לדעת אם קיימים ברשות הנחיות/נהלים המבטיחים תכנון וביצוע של הפרדה בין ביוב ותיעול בבניה חדשה והקמת שוחות ביוב אטומות

בסיום מכתבה כתבה "צלול": "נודה על מענה לפנייה זו בהקדם, כדי להימנע מצורך  של מרשתנו לשקול את צעדיהם לנוכח ההפרה המתמשכת של תקנות הצנרת, לרבות נקיטה בהליכים משפטיים".