בעתירה לבג"ץ דורשת "צלול" להתקין תקנות להיטל בעבור פליטת מזהמים לאוויר. היועץ המשפטי של הכנסת: "הוראת המחוקק נותרה כאבן שאין לה הופכין"

"אי אפשר להשלים עם מצב שבו שר משרי הממשלה מפר את הוראת המחוקק במשך שנים רבות ולא מתקין תקנות שהוטלה עליו החובה להתקין". כך השיבה ועדת פנים והגנת הסביבה של הכנסת לעתירה שהגישה עמותת "צלול" לבג"ץ בבקשה להורות לשר האוצר ולשרה להגנת הסביבה להתקין תקנות היטל על פליטת מזהמים לאוויר במסגרת חוק אוויר נקי, בהתאם לעקרון המזהמם משלם.

השרים, באמצעות הפרקליטות ביקשו לדחות את העתירה בטענה שבמצב המשטרי הקיים, בעת שהממשלה אינה מכהנת עוד מכוח אמון הכנסת, ובעת שמתקיימים ניסינות להקמת ממשלה חדשה, לעמדת המשיבים אין מקום או עילה להורות על התקנת התקנות.

כאמור, וועדת הפנים והגנת הסביבה חשבה אחרת. עוד כתבה הוועדה בתגובתה: "תופעה זו פוגעת בעקרון שלטון החוק ובעקרון הפרדת הרשויות, תופעה זו אינה ייחודית אך לתקנות מכוח חוק אוויר נקי. כך, ניתן להצביע ל מקרים לא מעטים שבהם הטיל המחוקק על שר משרי הממשלה חובה להתקין תקנות חובה וזו הופרה ללא הצדק סביר".

היועץ המשפטי של הכנסת כתב לבג"ץ:  "לעמדת הכנסת אין מקום להשלים עם המציאות שבה הוראת המחוקק משנת 2008 אשר הטילה חובה על השר להגנת הסביבה להתקין תקנות חובה בנוגע להיטל פליטה, נותרה כאבן שאין לה הופכין. הדברים נכונים בפרט לאור העובדה שכדי למנוע מצב זה העמיד המחוקק מלכתחילה בפני המשרד להגנת הסביבה פרק זמן חריג (כשנתיים וחצי) להיערכות לשם יישום החוק, אך גם בכך לא היה כדי להועיל. עמדת הכנסת היא שלא ניתן להשלים עם המצב בו לא מותקנות התקנות זמן רב כל כך . אין מקום לאפשר לממשלה פרק זמן בלתי מוגדר לעריכת הבחינה מקצועית בסוגיה ולעמת הכנסת יש להבטיח שהתקנות יותקנו בתוך שיש חודשים". 

חוק אוויר נקי אושר בכנסת ב-2008, ומועד תחילתו נקבע ל-2010. מטרת החוק היא למנוע זיהום האוויר ושיפור איכות האוויר.
סעיף 31 לחוק קובע שעל השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת הפנים, לקבוע בתקנות היטל שיחול על בעלי היתר פליטה בשל פליטה של מזהמים כאשר תשלום ההיטל יהיה תנאי לתוקפו של ההיתר.
ההיטל נועד לשמש תמריץ לבעל ההיתר למציאת פתרונות לצמצום פליטת מזהמים לאוויר אשר ישפרו את איכות האוויר, ימנעו את זיהום האוויר ויצמצמו אותו בסביבת מקור הפליטה ובכלל. עוד נועד ההיטל לממן שיקום נזקים שנגרמו מזיהום האוויר, זאת כאמצעי נוסף לצד החובה לקבל היתר פליטה וכתנאי לתוקפו של היתר פליטה.
להתקנת תקנות היטל פליטה ישנה חשיבות גבוהה לשמירה על איכות האוויר והסביבה ולכן המחוקק קבע שעל השרים להגנת הסביבה להתקין תקנות הקובעות תנאים הכרחיים להפעלת היטל הפליטה, כגון שיעורו, אופן ומועד תשלומו ודרכי גבייתו.
בעתירה הדגישה "צלול" שאין מדובר בסמכות שברשות המותירה לשיקול דעת לשרה לקבוע אם תתקין תקנות מכוח חוק אוויר נקי, אם לאו. אלא מדובר בחובה המוטלת עליה ואין בסמכותה שלא להתקין תקנות או לדחות את התקנתן לאין קץ.
בפועל, על אף קביעת המחוקק תקנות כאמור לא הוגשו לכנסת.