"צלול" לבג"ץ: המשרד להגנת הסביבה אינו מתקין תקנות להטלת היטל על מזהמי אוויר

עמותת "צלול" הגישה עתירה לבג"ץ כנגד המשרד להגנת הסביבה בדרישה לחייבו להתקין תקנות במסגרת חוק אוויר נקי שיאפשרו להטיל היטל  על פליטת מזהמים. חוק אוויר נקי חוקק לפני כ-13 שנה ולמרות שהוא מורה על תיקון תקנות לצורך קביעת היטל, התקנות לא הותקנו וההיטל לא הוטל. משמעות הדבר היא שהמפעלים המזהמים אינם משלמים על היטל בעבר זיהום האוויר הפוגע בכולנו.

בעתירה כתבה "צלול" שהחוק מטיל חובה על השרה להגנת הסביבה להתקין תקנות מכוחו לעניין הטלת היטל על פליטת מזהמים לאוויר. למרות זאת לאחר שנים ארוכות שחלפו מכניסת החוק לתוקפו התקנות טרם הותקנו.

היטל פליטה, הוא היטל כספי המוטל על בעל היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, בגין פליטת מזהמים. ההיטל נועד לשמש תמריץ לבעל ההיתר למציאת פתרונות לצמצום פליטת מזהמים לאוויר אשר ישפרו את איכות האוויר ימנעו את זיהום האוויר ויצמצמו אותו בסביבת מקור הפליטה ובכלל. עוד נועד ההיטל לממן שיקום נזקים שנגרמו מזיהום האוויר, זאת כאמצעי נוסף לצד החובה לקבל היתר פליטה וכתנאי לתוקפו של היתר פליטה.

להתקנת תקנות היטל פליטה ישנה חשיבות גבוהה לשמירה על איכות האוויר והסביבה ולכן המחוקק קבע שעל השרה להגנת הסביבה להתקין תקנות הקובעות תנאים הכרחיים להפעלת היטל הפליטה, כגון שיעורו, אופן ומועד תשלומו ודרכי גבייתו.

בעתירה מדגישה "צלול" שאין מדובר בסמכות שברשות המותירה לשיקול דעת לשרה לקבוע אם תתקין תקנות מכוח חוק אוויר נקי, אם לאו. אלא מדובר בחובה המוטלת עליה ואין  בסמכותה שלא להתקין תקנות או לדחות את התקנתן לאין קץ. "אין מקומם של שיקולים בדבר יעילותן של תקנות לעניין היטל פליטה, עלותן, צרכים רגולטוריים ובחינת תקנות דומות מקבילות, כדי לשנות מחובתה של השרה להתקין תקנות אלו. לכל היותר, יש בכך כדי להשפיע על תוכנן של התקנות שיותקנו"

עוד כתבה "צלול" בעתירה, שהחלטת ממשלה  2588 מיום 2.4.2017 שעניינה, בתמצית, "צמצום מספרן של תקנות חובה שטרם הותקנו", הוחלט שעל שרי הממשלה לקדם תקנות חובה במהירות, בין אם בדרך של התקנתן ובין אם בדרך של תיקון החוק המסמיך. "לעניין תקנות לפי סעיף 31 לחוק אוויר נקי, נקבע, כי על השרה להגישן לאישור וועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת עד לחודש ספטמבר 2019", דבר שלא נעשה עד לעצם היום הזה.