צוות בהובלת "צלול" למען בארות המים

כחלק מהשאיפה לשמור על בארות הפקת המים בשל חשיבותן האסטרטגית, כלכלית, סביבתית ובריאותית, כינסה עמותת "צלול" צוות מומחים מתחומים שונים ששם לעצמו למטרה לנסות לאתר את החסמים המונעים שיקום בארות קימות וקידוח בארות חדשות. בצוות חברים נציגי רשות המים ומשרד הבריאות, השירות ההידרולוגי, המכון הגיאולוגי, כלכלנים, ארגוני חקלאים, תאגידי מים ומתנדבים. צוות העבודה שהחל לפעול ביוני 2021 קיים מספר מפגשי מליאה במהלכם נותחו הכשלים כשבסופם התחלק הצוות הרחב לארבעה צוותי משנה: צוות כלכלי, צוות רדיוס מגן, צוות רגולציה וצוות סטנדרטיזיה.

צוות כלכלי: בעקבות עבודת הצוות ובשיתופו, פרסמה רשות המים רפורמת תעריפים הכוללת:

  1. עידוד המפיקים להחליף קידוחים ישנים בחדשים באמצעות הגדלת ההכרה בקידוחים חדשים והקטנת ההכרה בקידוחים ישנים. (בעלי קידוחים ישנים מקבלים כיום הכרה הונית גם אם סיימו את תשלומי ההון). הכללים קובעים החזר הון מואץ של 80% בתוך שלוש שנים, והשאר במהלך 20 שנה. בנוסף, ב- 2024 תבוטל ההכרה בהון בקידוחים שפועלים מעל ל 50 שנים. עוד הוחלט שתנאי רדיוס המגן ישמרו בחצר קידוח גם לגבי קידוח חדש.
  2. תשלום תעריף אחיד של 82 אג' למ"ק, ותוספת של שתי אג' למ"ק מי שתייה בעבור שימוש ב-UV (השימוש אינו חובה אך משרד הבריאות מגדיל את הדרישה לשימוש בטכנולוגיה זו). התעריף האחיד מייצג עלויות קבועות ומשתנות (אחזקה ותפעול ,אנרגיה, ארנונה, ביטוח בטחון וכו'), עלות הונית (השלמת הון קידוח, והון ציוד) ומרכיב חידוש בגובה 5 אג' למ"ק אשר ישמש כהון עצמי עבור קידוחים חדשים.
  3. בשורה: בקרוב מתכננת רשות המים לפרסם קול קורא לחיבור קידוחי זמינות (רזרבה) למערכת הארצית – שמיועד לקידוחים באזורים שבהם היא מעוניינת לעודד הפקה מהאקוויפר. המודל הכלכלי יתחשב בעובדה שהקידוחים מוקמים לצורך הבטחת זמינות למערכת.

צוות רדיוס מגן – פועל במטרה להקל על בעלי בארות לחדש אותן. הצוות נמצא באמצע תהליך שטרם הסתיים.

צוות רגולציה – טרם סיים את עבודתו. אגף אסדרה  ברשות המים יגבש כללים.

צוות סטנדרטיזציה – ניסח ראשי פרקים לעבודה רחבה יותר. רשות המים תפרסם מכרז להידרולוגים להשלים סטנדרטים לקידוח בארות –  שלא קיימים כיום!!!

בתום התהליך יגובשו מסקנותיו במסמך מסכם ממנו אפשר יהיה לגזור פעולות לעתיד – שינוי תקנות, נהלים ועוד.