תרגום הדירקטיבה האירופית לקידוחים לעברית

הדירקטיבה-האירופית (תורגמה על-ידי צלול) נכתבה מתוך מטרה לצמצם את הסיכוי לאסונות גז ונפט בים כדוגמת אלה שאירעו בשנים האחרונות, ובראשם אסון מפרץ מקסיקו. הדירטיבה, שנכנסה לתוקף בתחילת יולי 2013, יצרה כללים אחידים מחייבים לחקיקה בתחום חיפושי גז ונפט, הפקה ועד לשלב נטישת הבאר. מדינות האיחוד האירופי מחויבות ליישמה בחקיקה עד ליולי 2015.

לאישור הדירקטיבה קדמה עבודת הכנה ממושכת, שכללה בדיקות השוואתיות, בדיקות כלכליות ובדיקות בטיחותיות. להערכת מומחים, הדירקטיבה עולה ברמתה על החקיקה האמריקאית ועל חוקים שגובשו במדינות אירופה השונות בנושא הקידוחים