"צלול" דרשה והסעיפים הנוגעים להיתר הזרמה לים לא ישונו במסגרת חוק הרישוי הסביבתי

בעקבות דרישת "צלול' וארגונים נוספים, הוחלט שהסעיפים הנוגעים להיתרי הזרמה לים לא ישונו בסבב זה של חקיקת רישוי סביבתי משולב משום שהצעת החוק הנוכחית לא נותנת מענה מספק בתחום מניעת הזרמת שפכים לנחלים.
בעקבות דרישת "צלול" החברה להגנת הטבע, ח"כ יוראי להב הרצנו, ח"כ מטי הרכבי ואיגוד ערים אשדוד, החליטה הוועדה בהמלצת היו"ר ח"כ יעקב אשר, להוציא מהנוסח הסופי של הצעת חוק רישוי סביבתי משולב את הסעיפים הנוגעים למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים (היתרי הזרמה לים). הסיבה לכך  היא שהצעת החוק מנציחה עיוות שהיה מאפשר את המשך זיהום הנחלים והים.
פירוט הסעיפים בחוק המים שיש לתקן:
1. רק מבקשי צו הרשאה להזרמה לשפך הנחל (אסטואר) נדרשים, נכון להיום, לאישור מהוועדה להיתרי הזרמה לים בעוד שהמזרימים לנחל, ולא לשפך, מבקשים צו הרשאה מוועדה אחרת- הוועדה למתן צווי הרשאה לנחל שכיום היא עדיין אינה ועדה סטטוטורית ואינה בעלת סמכות להטיל קנסות על מזהמים לנחל. כתוצאה מכך הנזקים שגורמים המזרימים לנחלים אינם מופנמים ואינם חלק מהשיקולים האם להזרים שפכים וקולחים או לא להזרימם. כתוצאה מכך אנחנו עדים לקלות בלתי נסבלת של זיהום נחלים שאין לה כל ביטוי כלכלי.
2. בנוסף, בצווי הרשאה אין אפשרות להטיל עיצומים (קנסות) מנהליים על מפרי תנאי הצו או על מזרימים ללא צו הרשאה. לרשות המים, שהוועדה נמצאת בתחום אחריותה, יש רק את ההליך הפלילי שהוא מסורבל מידי ואינו מאפשר אכיפה יעילה.
3. בניגוד לוועדה לצווי הרשאה לנחלים, הוועדה למתן היתרי הזרמה לים היא בעלת סמכות חוקית לקבל החלטות ואילו הוועדה למתן צווי הרשאה מוגדרת כ"מייעצת" למנהל רשות המים, כלומר, ההחלטה בסופו של דבר האם להעניק צו הרשאה היא של מנהל רשות המים.
4. לוועדה לצווי הרשאה אין קריטריונים מוגדרים בחוק. הטעמים המוגדרים בחוק המים לפסילה של בקשת הרשאה להזרמה לנחל היא רק למניעת זיהום לנחל כמקור מים ולא מטעמים של פגיעה בטבע או באקולוגיה של הנחל. אומנם כיום הוועדה לצווי הרשאה פועלת בד"כ באחריות ובמקצועיות, אך העובדה שהיא מעניקה כוח רב מידי בידיו של מנהל רשות המים יחד עם כך שאין לה את הסמכות לקבוע עיצומים מנהלים והיטלי הזרמה ושאין לה קריטריונים ברורים, היא תקלה חמורה, שחייבים לתקן אותה בחקיקה לפני שמקדמים כל הקלה למבקשים צווי הרשאה לנחלים.
"צלול" תמשיך לפעול לשינוי חוק המים כך שיאפשר הטלת היטלים על מזהמי נחלים ויבטא מדיניות טובה יותר לנחלי הארץ.