נצחון לארגוני הסביבה: חיפוש פצלי השמן באורון ירד מסדר היום

בשעה שהמשרד להגנת הסביבה ממשיך להפגין חולשה בנושא הקידוחים וחיפושי הנפט, ארגוני הסביבה נחלו ניצחון ומנעו את המשך חיפוש פצלי השמן באורון. לטענתם, אישור העסקה עלול היה להיות עוול הסטורי

בעקבות מחאת ארגוני הסביבה, ובהם "צלול", הסירה מועצת מקרקעי ישראל מעל לסדר היום את אישור פרויקט פצלי השמן באורון. קדם להחלטה מכתב של ארגוני הסביבה:  צלול, אט"ד, החברה להגנת הטבע, מגמה ירוקה, השל, הרשת הירוקה ואקו פיס, בו קראו  לעצור את הדיון שלטענתם הוא "עוול היסטורי", שכן אין מקום יותר לאשר עסקאות להפקת דלקים מחצביים וכי מעתה יש להתמקד באנרגיה חלופית בלבד.

הפקת אנרגיה מפצלי שמן נחשבת לתהליך הרסני ומזהם לסביבה, הגרוע אפילו מכריית פחם ולכן היא זוכה להתנגדות גורפת. לא רק זאת, המשך שימוש בדלקים מחצביים, ובהם גז,  עומד בסתירה למחויבויות הבין-לאומיות של ישראל להפחתת פליטות גזי חממה ולמגמה העולמית של מעבר לאנרגיות מתחדשות. מכאן, שמוטלת על המדינה למנוע את השימוש באנרגיות אלה ולהתמקד בפיתוח אנרגיות מתחדשות ובראשן אנרגיה סולארית. עובדה המחייבת גם את הפסקת המשך חיפוש הגז והנפט בים.

מכתב הארגונים

לכבוד:
מועצת מקרקעי ישראל
moatza@land.gov.il:מייל באמצעות
שלום רב,
הנדון: התנגדות ארגוני הסביבה לאישור עסקה להרשאה לחקירה וחיפוש של פצלי שמן על ידי חברת שפיר תעשיות בע"מ באתר אורון
בשם הארגונים החתומים מטה, הפועלים כולם למען שמירה על איכות הסביבה בישראל, הרינו לפנות אליך בעניין שבנדון כדלהלן:
1 .כידוע ביום 19.1.17 העניק הממונה על ענייני הנפט, מר יוסי וירצבורגר, רישיון לחיפוש וחקירה למחצב "פצלי שמן" עד לתאריך 2020.1.16( רישיון חיפוש מס' 1001C3 )לחברת שפיר תעשיות בע"מ. שטח העסקה ידוע כגוש 39058 חלקה 1 .גודל העסקה 1,785 דונם.
2 .העסקה להרשאה לחיפוש הובאה לאישור ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל אך להבנתנו לא אושרה וביום 19.11.13 יתקיים דיון במליאה של מועצת מקרקעי ישראל על העסקה להרשאה.
3 .לעמדתנו, ככל שהמועצה תחליט לאשר את העסקה הזו היא תיתן את ידה לעוול היסטורי, המהווה סתירה היורדת לשורשו של עניין למדיניות ממשלת ישראל המתגבשת לפיתוח משקי חשמל ודלקים בנות קיימא והתחייבויותיה הבינלאומיות בעניין, הפחתת פליטות גזי חממה ופגיעה חמורה במאבק הגלובאלי בשינוי אקלים.
4 .עד לפני שנים לא רבות היה משק החשמל הישראלי מבוסס בעיקר על מזוט ופחם, דלקים מזהמים ביותר, אשר גורמים לזיהום אוויר כבד יחד עם פליטות גזי חממה משמעותיים.
5 .בשנים האחרונות, משק החשמל הישראלי עובר שינויים משמעותיים. שינויים אלה נובעים מהעלאת השיקול הסביבתי למקום גבוה יותר במכלול השיקולים הנשקלים במדיניות הייצור. כל זאת לכאורה במטרה לקדם את מדינת ישראל לקראת מדיניות חשמל בת קיימא אשר נועדה לצמצם את ההשלכות הסביבתיות השליליות של הפקת חשמל ממקורות שאינם מתחדשים כגון זיהום האוויר, פליטת גזי חממה, זיהום קרקע ומקורות מים וניצול יתר של משאבי אנרגיה וקרקע.

6 .במסגרת מדיניות מתגבשת זו, וכחלק מההתחייבויות הבינלאומיות של מדינת ישראל להסכם פריז ובמאבק הגלובאלי בשינוי אקלים, החליטה ממשלת ישראל לקבוע יעד לאומי של 8.8 טונה פליטת גזי חממה לנפש בשנת 2025 ושל 7.7 טונה לפליטת גזי חממה לנפש בשנת 2030 ,אשר מהווה הגבלה בתוספת פליטת גזי החממה של ישראל מ-72 מיליון טונה גזי חממה בשנת 2005 ל-81 מיליון טונה גזי חממה בשנת 2030.
7 .לצורך השגת היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה, מדינת ישראל קבעה לעצמה יעדים לאומיים להפחתה ולייעול של צריכת החשמל חשמל ודלקים במשק וייצור חשמל ממקורות של אנרגיות מתחדשות אשר עוגנו בהחלטת ממשלה 542 מיום 2015.09.120
שקבעה יעד של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות %17 עד שנת 2030 ,ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בשיעור של לפחות %17 מסך כל צריכת החשמל בשנת 2030 וצמצום הנסועה הפרטית בשיעור של %20 עד לשנת 2030 תוך הפחתת השימוש בדלים מזמהים.
8 .רק לפני יממה, ובעקבות הודעת מחלקת המדינה האמריקאית על פרישת ארה"ב מהסכמי האקלים, צוטט שר האנרגיה יובל שטייניץ ביום 19.11.5 כי "פרישת ארה"ב מהסכמי פריז להפחתת זיהום האוויר ופליטות החממה היא מצערת, אבל מדינת ישראל נשארת מחויבת להסכמים אלו", והוסיף ש"בחמש השנים האחרונות הצלחנו להוריד את זיהום האוויר, ואת פליטת גזי החממה בעשרות אחוזים, בזכות התהליך של החלפת הפחם והדלקים המזהמים בתחנות הכוח בגז טבעי ובאנרגיות מתחדשות – ונמשיך בתהליך זה גם בשנים
הקרובות."2 ואמנם יש מדיניות להפחתת פליטות במשק החשמל, בתחום הדלקים החלו לאחרונה להישמע ניצוצות של כיוון דומה ומבטיח גם.
9 .באוקטובר 2018 הכריז שר האנרגיה על מעבר הדרגתי למכוניות חשמליות ומשאיות 3 והטיל איסור מוחלט על ייבוא מכוניות המונעים בדלקים מזהמים המונעות בגז טבעי, החל משנת 2030 ,מהלך חשוב שאין כמוהו כדי להפריד בין אוכלוסייה וזיהום אוויר. מדיניות זו, בתחום משק הדלקים, מחייבת הפחתת השימוש בדלקים נוזליים תוצרי נפט, שכן השימוש בהם מביא לפליטות ניכרות של מזהמים וגזי חממה בהשוואה לחלופות.
10 .יתרה מכך, לא ניתן להתעלם מכך שרק לאחרונה הזהירו 11 אלף מדענים כי האנושות עומדת בפני אסון קטסטרופלי וכי אנו נמצאים במצב חירום אקלימי אשר כדי למנעו יש ליישם במהירות שיטות יעילות להפקת אנרגיה שיחליפו דלקי מאובנים במקורות בני-קיימא עם פליטת פחמן נמוכה. "אנחנו צריכים להשאיר את המלאי הנותר של דלקי מאובנים בקרקע, ולפתחת דרכים יעילות להוצאת פחמן מהאוויר."4
11 .מיזמי פצלי השמן, וביניהם המיזם המקודם כעת באורון, יוביל את מדינת ישראל מספר צעדים אחורה מהמדיניות המוצהרת שפורטה לעיל, בפרט בכל הקשור למדיניות הדלקים ובוודאי מהמדיניות הלאומית הנדרשת כדי להתמודד עם משבר האקלים. ראשית, במהלך
הפקת הדלקים מפצלי השמן יפלטו לאוויר מזהמים כגון, תחמוצות גפרית, תחמוצות חנקן, חלקיקים ומזהמים נוספים הטומנים בחובם מגוון של השפעות שליליות, החל מפגיעה בבריאות הציבור, ועד לפגיעה בתשתיות, ביבול חקלאי, בחי ובצומח. שנית, התוצר הסופי יחזיר אותנו אל דלקים ממשאבים שאינם מתחדשים, וגרוע מכל אל הנפט ובמיוחד נפט שמקורו מפצלי שמן.
12 .קשה להעלות על הדעת דרך הגיונית שבה פרויקט פצלי השמן יועיל למשק הדלקים הישראלי תוך התאמה למדיניות המתגבשת והתמודדות עם משבר האקלים. הרי כאשר מדובר בניצול של משאב טבע שבניצולו ו/או עיבודו טמון פוטנציאל זיהום משמעותי אין בהכרח מקום לנצלו רק בשל העובדה כי הוא מצוי באתרי כרייה קיימים ובוודאי שלא על בסיס של עיקרון הכלכליות בלבד. הרי, מדיניות אנרגיה רציונאלית ושקולה מחויבת להכליל במקום בולט גם שיקולים סביבתיים לצורך מזעור הפליטות של מזהמי אוויר.
13 .מכל האמור לעיל, עולה כי קידום מיזם פצלי השמן עומד בסתירה מובהקת להתחייבות מדינת ישראל לצמצום פליטות גזי החממה ולפיכך מהווה התנהלות פגומה הפוגמת בעצם ההחלטה למתן אישור עסקה להרשאה. מדינת ישראל הבהירה כי היא מבקשת להקטין את צריכת החשמל והדלקים שלה, ולא להמשיך בתרחיש "עסקים כרגיל" וכן לפעול להחלפת מקורות האנרגיה הקיימים במקורות פוגעניים פחות לסביבה.
14 .לאור כל האמור לעיל, אנו, ארגוני הסביבה החתומים מטה קוראים למועצת מקרקעי ישראל שלא לאשר את העסקה להרשאה בעניין חיפוש וחקירה של פצלי שמן באתר אורון