הערות "צלול" לתזכיר חוק האקלים: יש לאפס את הפליטות עד 2050

עמותת צלול בשיתוף ארגונים נוספים פרסמו את הערותיהם לתזכיר חוק האקלים 2021.

בין ההערות המרכזיות:

יש להפחית את פליטות גזי החממה לפחות ב-50% לעומת רמתן ב-2015 עד 2030 ולאפס את הפליטות עד 2050.

יש לקבוע יעד של לפחות 50% ייצור חשמל מאנרגייה מתחדשת ב-2030 ולפחות 95% עד 2050.

יש לקבוע בחוק את סיום הכנת התוכנית הלאומית להפחתת פליטות גזי חממה ולאשרה בממשלה בתוך תקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום כניסת החוק לתוקפו.

יש לקבוע כי לצד האמצעים להפחתת הפליטות התוכנית תתייחס גם לאמצעי אחסון האנרגייה – לכידת פחמן, נטיעת עצים, אמצעים טכנולוגיים ועוד.

על התוכנית למפות חסמי מדיניות ורגולציה להפחתת פליטות וכן מדיניות ורגולציה נוכחית מזיקה.

בשאלת התקציב נכתב שהתזכיר כמעט ואינו מתייחס אליה, למעט תוספת של ארבעה תקני כוח אדם וכן תוספת תקציב בהיקף של כמיליון וחצי שקל בשנה, ממנו כמיליון שקל יוקצו למימון עבודת ועדת מומחים עצמאית. הדרישה היא שהחוק יכלול התייחסות מפורטת למימון כל ההשקעות הנדרשות.