המלצת "צלול" לטיפול בנגר העירוני

ממשלה

 • להחליט מי אחראי על נושא הנגר ומי מפקח? רשויות, רשויות ניקוז, תאגידים, משרדי ממשלה?
 • לאכוף חוקים ותקנות המחייבים הפרדה בין ביוב לניקוז (תקנות צנרת)
 • לאכוף את תמ"א 34ב' כולל התיקונים.
 • לאסור הזרמת נגר לנחלים ולים, אלא באמצעות היתר הזרמה (בתוך מספר שנים).
 • לספק למתכננים נתונים מעודכנים בנושא הידרולוגיה, מבנה הקרקע, כמויות הגשם ועוד.
 • לתמוך בפרויקטים ערוניים לצמצום הנגר והחדרתו: ביופילטרים, גגות ירוקים, גינות ועוד.
 • רשות המים – לרכוש מהרשויות המקומיות את המים המוחדרים לקרקע.
 • משרד הבריאות – לאפשר להקים גינות קולטות מים, לנצל מי גגות ועוד.

רשויות המקומיות

 • לתכנן פרויקטים הלוקחים בחשבון את הנגר כמשאב ולא כמטרד.
 • לחוקק חוקי עזר לאי-חיבור ולניתוק מרזבים ממערכות הניקוז.
 • להציע הקלות ותמריצים לבעלי בית פרטיים המתקינים מתקנים לצמצום כמות הנגר.
 • להקים קולטי פסולת שימנעו את הגעתו לים ולפזר מאפרות ברחובות הערים.
 • לשכנע את הציבור להקים גגות ירוקים, גינות מחלחלות ולנתק מרזבים ממערכות הביוב.

הציבור הרחב

 • לנתק את המרזבים ממערכות הביוב והניקוז העירוניות ולאפשר למים לחלחל לגינה.
 • להעדיף לרכוש דירה בבניין או בשכונה שהנגר שלהם מוחדר לקרקע ואינו זורם לרחוב.
 • לדרוש מהרשות המקומית להקים ביופילטרים, גינות גשם ולשנות את מבנה הפארקים הציבוריים כך שניתן יהיה להחדיר לתוכם נגר.