דרכים להפחתת פסולת הפלסטיק בים ובנחלים

Plastic garbage dump, no logos

דרכים להפחתת פסולת הפלסטיק בים ובנחלים – עבודה המתארת את נזקי הפלסטיק לסביבה הימית ולחופית, מציעה לממשלה, לרשויות ולציבור
דרכים להתמודד עם נזקיו ואף למנוע אותם. בסוף העבודה מרוכזות דוגמאות למהלכים שננקטו
באירופה כדי להפחית את זיהום הפלסטיק ופורסמו בעבודה )מתורגמת( של ארגון MARLISCO .
13 נושאים שניתן ליישם כבר כיום
הפחתה במקור
 איסור יבוא/יצור מוצרי פלסטיק שאינם ניתנים למיחזור.
 עידוד יצור תחליפי פלסטיק ותעשייה המפיקה אנרגיה מפלסטיק.
 הכללת המוצרים החד פעמיים בחוק האריזות/חיוב הוספת פח נפרד למיחזור.
 איסור יצור ויבוא של מוצרים קוסמטיים המכילים מיקרופלסטיק.
שימוש ושיווק
 סימון משך התכלותם של המוצרים ותיאור מילולי של הנזק שהם גורמים לסביבה.
 המרת המונח "חד פעמי" ל"פלסטיק" ואזהרה מפני נזקיו.
סוף חיי המוצרים
 מימון ממשלתי של ניקוי החופים המוכרזים והלא מוכרזים.
 הגברת האכיפה על רשויות שאינן מנקות את חופיהן, על יחידים ועל דייגים.
 הענקת סמכויות אכיפה כנגד משליכי פסולת גם לרשויות ניקוז ולרשויות נחלים.
 חיוב המשרד להגנת הסביבה לקבוע תקן לנקזים עירוניים ולחייב את הרשויות לנקותם.
 דרישה מהרשויות המקומיות לנקות מצבורי אשפה בקרבת נחלים וחופים.
חינוך ומחקר
 הרחבת תכנית הלימוד בנושא ניקיון הסביבה.
 השקעה במחקר ובפיתוח.