ארגוני הסביבה לשר החוץ, לפיד – הנוסח החדש של האסטרטגיה לפיתוח מפרץ חיפה מסוכן

ארגוני הסביבה ללפיד: המתווה החדש במפרץ חיפה - מסוכן

"ההצעה הנוכחית מרוקנת מתוכן את המלצות ועדת המנכ"לים מכוח החלטת ממשלה מס' 472 (יוני 2021). הנוסח שהובא לידיעתנו מציג מתווה מסוכן המכוון להגדלת הסיכונים ולהנצחת התעשייה הפטרוכימית המזהמת במפרץ לעשורים רבים לעתיד וזאת בניגוד לכל היגיון אקלימי, סביבתי, בריאותי, בטחוני, בטיחותי וכלכלי, הנדרש במקרה של מפרץ חיפה", כך כתבו שורה ארוכה של ארגוני סביבה ובהם "צלול" לשר החוץ וראש הממשלה החלופי, יאיר לפיד לפני הדיון בממשלה בנושא התוכנית לסגירת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה והפיכתו למפרץ החדשנות.

לדעת הארגונים, יש לבצע שינויים מהותיים בהצעה – לקבוע לוחות זמנים לסיום הזיקוק בבז"ן ולפינוי כלל התעשייה הפטרוכימית מהמפרץ, ומועדים מוגדרים להקמת החלופות הנדרשות להערכות משק האנרגייה. עוד דורשים הארגונים להגדיר תאריך יעד לסגירה ופינוי מלא של מתחם בז"ן, בהתאם להמלצות ועדת מנכ"לים, ולא יאוחר מעשור ממתן המלצותיה. לקבוע לוחות זמנים להיערכות משק האנרגייה iמועדים מוקדמים להקמת חלופות שיאפרו את הקדמת סיום הזיקוק עוד בטרם פינוי כולל של מתחם בז"ן, ביטול הוספת תשתיות אחסון לדלקים במתחם בז"ן ולחיבור הזנה ישירה מקצא"א, וכן התחייבות לתקצוב מלא של התוכניות בלוחות זמנים מוקדמים לטובת היערכות משק האנרגייה ולסגירת מהתחם המזהם ביותר בישראל.

למרות דרישת הארגונים ההחלטה התקבלה בסופו של דבר מבלי לקבוע לוחות זמנים מוגדרים ותקציב ידוע מראש. לדעת הארגונים, עובדה זו פוגעת בהחלטה ותקשה מאוד על ישומה.